Les dades de caràcter personal facilitades en els CV seran tractades per AVI AMUNT S.L amb NIF B63669675 d'acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. Les dades seran tractades amb la finalitat de recollida, emmagatzematge, consulta i tractament dels CV per a processos de selecció presents o futurs que puguin ser d'interès per al candidat i per AVI AMUNT S.L. El tractament de les dades i dels CV, es legitimen en el propi consentiment i enviament per part de l'interessat. Els CV es conservaran per un temps màxim de 2 anys. Les dades no seran cedides ni comunicades a tercers, excepte en els supòsits legalment establerts. Li recordem que té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: aviamunt@gmail.com i de sol·licitar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de dades en www.aepd.es